תוספת קומת גג לדירה קיימת

Nordau st. | Herzliya | ended in 1994